Vi har tidigare förordat storyboards som ett sätt att arbeta med presentationens struktur. När du gör det, har du ett antal val. Den första frågeställningen är förstås vilken struktur du ska använda.

De tre S:en

Ett vanligt presentationsråd, som gäller strukturens allra grövsta indelning, är de tre S:en:

  1. Säg vad du ska säga
  2. Säg det
  3. Säg vad det var du sa

Det är alltid en början, men det är inte mycket till vägledning för den egentliga planeringen. Det är dessutom en struktur som å ena sidan kan vara förutsägbar och tjatig, å andra sidan nödvändig – allt beror på ämnet, situationen och publiken. Poängen med de tre S:en är att det ofta är en fördel att vara tydlig och presentera sin slutsats direkt, särskilt om ämnet är strategiskt och publiken insatt men kanske informationsöverlastad. Däremot kan den vara mindre lyckad om du antar att din publik inte alls kommer att hålla med om eller gilla din slutsats. Då är det bättre att börja med något de kan hålla med om. Det kan i många fall åstadkommas med en kronologisk struktur (i går – i dag – i morgon) eller en problemorienterad struktur (problem – konsekvenser – lösning).

Skala upp eller ner

Men oavsett om du ska berätta hur det gått för ett projekt, övertyga beslutsfattare att välja en specifik lösning, redogöra för forskningsresultat eller sätta in en fråga i ett större sammanhang, vill jag lämna ett viktigare råd: försök göra din struktur skalbar.

Om vi återknyter till exemplet med Steve Jobs tal till examensstudenterna, är ett starkt och enhetligt tema ovärderligt för ett bra framträdande. Temat – eller huvudbudskapet – är den översta nivån i en skalbar struktur.

Därefter kommer nivå två, ett antal argument som ska stödja huvudbudskapet. Jobs följer den klassiska grundregeln med tre argument. Tre är överhuvudtaget ett överlägset tal i allt berättande (om du någonsin undrar över hur många du ska ha av nästan vad som helst i framställningen, då är tre ett givet svar; när det inte är ett eller noll). Fler argument riskerar att trötta ut publiken och minska slagkraften i varje.

Jobs tal innehåller också på klassiskt vis en tredje nivå, med en rad bevis eller illustrerande exempel för varje argument.

Man kan tänka sig ytterligare en nivå med fler detaljer, men detta är grunden för en skalbar struktur.

En skalbar struktur innebär att talaren med samma grundmaterial kan hålla låda i 5 minuter likaväl som 30 eller 90.

Skillnaden är bara mängden detaljer – antalet bevis eller illustrationer – som ryms i varje segment.

När talartiden är knapp kan du med en skalbar struktur skippa detaljerna. Temat och huvudargumenten är desamma. Detta gäller även presentationens bilder, eftersom du säkert har en eller ett par bilder för det övergripande temat, en för varje huvuddel och sedan ett varierande antal för de illustrerande exemplen. Dölj (eller ta bort) exemplen och du har en minimialistisk kortversion av samma framförande.

Bilden på romanescon: Steven Lasry on Unsplash